تعارض و بهداشت روانی

  مقدمه

بهداشتروانی انسانمتاثر از عوامل مختلفی است که هر یک به نوبه خود سلامت روان وبهداشت روانی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. تعارض یکی از این عوامل مهم است کهمی‌تواند تاثیرات زیادی بر بهداشت روانی داشته باشد. در حالت تعارض فردانرژی روانیزیادی را صرف می‌کند تا یکی ازحالات و راههای مقابل خود را برگزیند. قرار گرفتن در چنین شرایطی با توجه بهاسترس‌زا بودن آن قابل توجه است. معمولا انتخاب یکی از حالات موجود موجب برطرف شدناثرات مخرب تعارض می‌گردد. اما ماندن در چنین شرایطی به صورت طولانی مدت می‌تواننداثرات فزاینده مخربی داشته باشد.

انواع تعارض و تاثیرات آن بر بهداشت روانی

تعارضات درانسان انواع مختلفی دارد. با اینکه خصوصیات مشترک تمامی آنها قرار گرفتن در وضعیتیاست که فرد ناچار است از بین دو یا چند راه یکی رابرگزیند اما از لحاظ جاذبه یادافعه بین تعارضات مقاومت از بین حالاتی که فرد می‌تواند انتخاب کند برخی حالاتجاذب دارند یعنی فرد تمایل دارد آن حالات را برگزیند و در حالت دافع فرد تمایل دارداز انتخاب آن راه سرباز زند.

تعارض جاذب - جاذب و بهداشت روانی

در حالت تعارض جاذب - جاذب فرد در وضعیتی قرار می‌گیرد که ناچار است از میان دو راه که هر دو برای ویجذاب و مطلوب هستند یکی را انتخاب کند. و در واقع انتخاب یکی از این راهها مستلزمچشم‌پوشی از راه دیگر است. به عنوان مثال ساده‌ای تصور کنید فردی را که علاقه به دوسریال متفاوتی دارد که هر دو در یک ساعت واحد از دو شبکه تلویزیونی پخش می‌شوند فرددر حالت انتخاب یکی از این فیلمها برای تماشا کردن در حالت تعارض قرار دارد و به هرحال باید تصمیم‌گیری کند و یکی را برای تماشا کردن انتخاب کند و یا هیچیک را حالتسومی وجود ندارد چون فرد نمی‌تواند هر دو را در یک لحظه واحد تماشا کند.
درچنین موردی میزان استرس‌زایی این موقعیت پایین است و فرد احساس ناراحتی چندانینمی‌کند و بهداشت روانی او چندان به مخاطره نمی‌افتد. اما مواردی از زندگی وجوددارد که انتخاب فرد اهمیت حیاتی دارد و فرد باید تصمیمی بگیرد که برای زندگی و یابخشهای مهمی از زندگی او اهمیت قابل توجه دارد. به عنوان مثال فردی که در رشته موردعلاقه خود در شهر دیگری پذیرفته شده است و در همان زمان شغل مورد علاقه او در شهرخودش به او پیشنهاد شده است. قرار گرفتن در چنین وضعیتی برای فرد آزار دهنده است تازمانی که انتخاب درستی کرده و خود را از وضعیت خارج کند.

تعارض دافع- دافع و بهداشت روانی

در حالتی تعارضدافع- دافع بوجود می‌آید که فرد ناچار است از بین دو یا چند وضعیتی یکی را انتخابکند در حالی که به هیچ یک تمایل ندارد. مثل کسی که درد شدید بدنی دارد و از زدنآمپول هم ترس شدید دارد. ولی ناچار است یکی از این‌دو را که هر دو برایش ناگوارهستند یکی را انتخاب کند. در زندگی روزمره موارد زیادی از این حالت تعارض اتفاقمی‌افتد که برخی از آنها مسائلی پیش افتاده‌تر بود. و درجه آزاردهندگی و استرس‌زاییآنها برای فرد پایین است اما مواردی نیز وجود دارند که فرد را در وضعیت بسیارناگواری قرار می‌دهند و استرس زیادی را بر او تحمیل می‌کنند. تحمل چنین وضعیتی دردفعات مکرر یا مدت طولانی مدت اثرات مخرب بر بهداشت روانی فرد دارد.

تعارض جاذب- دافع و بهداشت روانی

این قبیل تعارضات کهفرد با یک راه یا موقعیتی روبروست که هم برای فرد جذاب و هم دافع است. انسانها درحالاتی که می‌خواهند راهی انتخاب کنند که می‌دانند از برخی جهات آنها مفید و ازبرخی جهات برایشان نامناسب است دچار چنین حالاتی می‌شوند. مثل فردی که تمایل بهازدواجدارد ولی از سوی دیگر مشکلات بعد از آن مثلقبول مسئولیتو مشکلات مالی حاصل از زندگیمشترک و ... او را از این کار باز می‌دارد. این نوع تعارض معمولا بیشترین میزاناسترس را بر فرد وارد می‌سازد وبهداشتروانیاو را به مخاطره می‌اندازد.

تاثیر بهداشت روانی برحل تعارضات

تمامی انسانها خواهو ناخواه در وضعیتهایی قرار می‌گیرند که حاکی از وجود تعارض در یکی از انواع آناست. اما شیوه حل این تعرضات به عواملی بستگی دارد که یکی از این عوامل بهداشتروانی فرد است. افرادی که موفق به حفظ بهداشت روانی خود شده‌اند در چنین شرایطی باشیوه‌های مناسبی به حل تعارضات آن می‌پردازند و از میزان استرس‌زایی چنینموقعیتهایی می‌کاهند. آنها از شیوه‌هایی چون مهارتهای تصمیم‌گیری حل مساله و ... استفاده بهینه می‌کنند.  

/ 1 نظر / 26 بازدید
تینا

این صفحه بینظیر بود ممنونم. بفرستید به ایمیلم tina_tina3006@yahoo.com